Veelgestelde vragen > Scheiden en kinderen

Zijn er bij uw scheiding kinderen betrokken? Dan vraagt dat extra veel aandacht. Want hoe vertelt u het de kinderen? En hoe zit het met de alimentatie en het ouderlijk gezag? Wat is co-ouderschap en een ouderschapsplan? Op deze pagina geven we antwoord op de meest gestelde vragen rondom scheiden en kinderen. U kunt ook zelf globaal de kinderalimentatie berekenen.

Wanneer u na een (lange) periode besloten heeft om uit elkaar te gaan, dan is de tijd aangebroken om het de kinderen te vertellen. U en uw partner kunnen van mening verschillen over het wanneer en hoe. Denkt u hier samen goed over na! En wacht er niet te lang mee en zeker niet totdat de echtscheiding definitief rond is!

Het is van groot belang dat er een rustig moment moet worden uitgezocht, vertel het niet tussen neus en lippen door. Breng de boodschap in ieder geval samen en zorg ervoor dat u alles op een duidelijke en rustige manier uitlegt. Vertel ook dat het niet hun schuld is en dat de scheiding om valse hoop te voorkomen definitief is. Spreek nooit in negatieve bewoordingen over elkaar en laat de kinderen absoluut niet tussen u beiden kiezen!

Heeft u er moeite mee om het uw kinderen te vertellen? Een mediator kan u begeleiden in de voor u beste manier.

U blijft na de scheiding u samen verantwoordelijk voor de kinderen, dit geldt zowel voor de zorg als voor de financiën. Uiteraard is het erg belangrijk dat uw kinderen op emotioneel en financieel gebied zo min mogelijk van de echtscheiding merken. Bij het inschakelen van de Scheidingsplanner om de kinderalimentatie te laten berekenen, bent u hiervan verzekerd en weet u beide als ouders wat er met het geld gebeurt.

HOOGTE VAN DE KINDERALIMENTATIE
Samen met uw ex-partner kunt u afspraken maken over de hoogte en de wijze van betalen van de kinderalimentatie. Bij het maken van die afspraken is het de bedoeling dat het kind dezelfde dingen kan blijven doen als voor de scheiding. In het ouderschapsplan of het echtscheidingsconvenant worden de gemaakte afspraken vastgelegd.
 De rechter toetst overigens altijd bij minderjarige kinderen de afspraken die u samen heeft gemaakt. 
Bent u er samen niet uitgekomen, dan beslist de rechter.

LET OP! VERANDERING BELASTINGREGELS 2015
Per 1 januari 2015 veranderende belastingregels. De (aanvullende) alleenstaande ouderkorting en ouderschapsverlofkorting worden afgeschaft. Dit geldt ook voor de aftrek voor het levensonderhoud van de kinderen jonger dan 21 jaar. Deze wijziging heeft invloed op de hoogte van de kinderalimentatie. Dat komt omdat nu in de berekening hiervan het fiscaal voordeel wordt meegerekend in de vaststelling van het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen.

Wilt u weten welke gevolgen al deze wijzigingen voor u hebben en of dit consequenties heeft voor de vastgelegde afspraken? Neem dan contact met ons op, we beantwoorden graag uw vragen.

AFKOPEN KINDERALIMENTATIE
Het in één keer met een koopsom afkopen van de kinderalimentatie is niet mogelijk.

KINDERALIMENTATIE EN INDEXERING
De kinderalimentatie wordt jaarlijks aangepast aan de gestegen prijzen, tenzij u dit anders heeft afgesproken. Tegen het eind van het jaar bepaalt door de minister van Justitie met welk percentage de alimentatieafspraken worden aangepast.

EINDE VAN DE KINDERALIMENTATIE
De kinderalimentatie eindigt op de 21e verjaardag van een kind. Tot die tijd zijn ouders volgens de wet verplicht bij te dragen. Tot het 18e levensjaar wordt de bijdrage kinderalimentatie genoemd. Vanaf het 18e levensjaar is het een bijdrage in de kosten van een studie en levensonderhoud.

Een afgesproken bijdrage kan eerder vervallen, bijvoorbeeld als een kind financieel zelfstandig wordt voor de 21e verjaardag. 
Daarnaast kunnen ouders ook samen afspreken dat zij langer dan de 21e verjaardag blijven bijdragen, bijvoorbeeld omdat het kind nog studeert. Deze afwijkende afspraak moet worden vastgelegd in het convenant.

Hoe u de kinderalimentatie het beste kunt regelen, is afhankelijk van uw situatie.

UW KIND WOONT BIJ UW EX-PARTNER
Voor kinderen tot 18 jaar moet u aan uw ex-partner alimentatie betalen. Uw ex-partner
 betaalt vervolgens voor het kind alle kosten en uitgaven en ontvangt ook de kinderbijslag. Na het 18e jaar kunt u rechtstreeks aan het kind de kinderalimentatie betalen.

UW KIND WOONT BIJ U EN UW EX-PARTNER (CO-OUDERSCHAP)
Deelt u samen met uw ex-partner de zorg voor uw kind(eren), dan kunt u het beste speciaal voor het kind een rekening
  openen. Hierop worden de kinderbijslag en de alimentatie (van u en uw ex-partner) gestort. Van die rekening kunnen dan de kosten betaald worden. Over de betaling van de kinderkosten kan er vooral bij co-ouderschap veel discussie ontstaan. De Scheidingsplanner gebruikt voor kinderkosten bij co-ouderschap een op de praktijk gebaseerd rekenmodel. Ons model is gericht op een eenvoudige, maar eerlijke verdeling van het kinderbudget tussen de ouders. Neem contact op met ons op voor meer informatie over dit model.

UW KIND WOONT BIJ U
U betaalt de kosten en uitgaven van uw kind. Als uw ex-partner draagkracht heeft, ontvangt u van hem/haar kinderalimentatie.

U bent beiden na de scheiding verantwoordelijk voor opvoeding en de (financiële) verzorging van uw kind(eren). U moet samen afspraken maken over de zorg voor uw kind en dat uw kind de mogelijkheid krijgt met beide ouders een band te behouden. Het is sinds 1 maart 2009 wettelijk verplicht om deze afspraken vast te leggen in een ouderschapsplan.

Het ouderlijk gezag stopt wanneer uw kind 18 jaar wordt. Als het kind 21 jaar is of als het kind zichzelf eerder financieel kan onderhouden, stopt de financiële verzorgingsplicht volgens de wet. Natuurlijk kunt u samen afspreken dat u na de 21e verjaardag nog wel financieel blijft ondersteunen, bijvoorbeeld als uw kind dan studeert.

WIE HEEFT HET OUDERLIJK GEZAG? 
Wie nu eigenlijk de ouders zijn en wie dus rechten en/of plichten heeft die voortvloeien uit het ouderlijk gezag, is soms niet helemaal duidelijk. De wet maakt onderscheid tussen ouders die getrouwd zijn, ouders die samenleven of een geregistreerd partnerschap hebben.
• Als u getrouwd bent dan heeft u automatisch het ouderlijk gezag als de kinderen tijdens het
 huwelijk zijn geboren
• Als u samenwoont, heeft de moeder het ouderlijk gezag, samen kunt u bij de rechtbank vragen om het gezamenlijke gezag. De vader moet overigens eerst het kind bij de burgerlijke stand hebben erkend
• Als u een geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft u het ouderlijk gezag over het tijdens het
geregistreerd partnerschap geboren kind (als u tenminste ouder van het kind bent)

HOE MOET HET OUDERLIJK GEZAG INGEVULD WORDEN? 
Samen blijft u na de echtscheiding verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kinderen. In principe kan de ene partner zonder de andere partner geen belangrijke beslissing over het kind nemen. De partner bij wie het kind woont, neemt meestal wel zelf de beslissingen als het gaat om het dagelijkse reilen en zeilen.

Maar als het om grotere beslissingen gaat, denk bijvoorbeeld aan de keuze voor een school of sport, dan is het gebruikelijk daar met de andere ouder overleg over te hebben en samen een beslissing te nemen. Voor een bepaalde zaken is zelfs toestemming van beide ouders nodig, zoals bij:
• Een medische behandeling (tenzij acuut)
• Verhuizing naar het buitenland

U legt tezamen met uw ex-partner in een wettelijk verplicht ouderschapsplan de afspraken over de opvoeding en de verzorging van uw minderjarige kind(eren) vast. U kunt samen in goed overleg besluiten wat er in het ouderschapsplan wordt vastgelegd. De volgende afspraken moeten er altijd in opgenomen zijn:
• Hoe u de zorg voor het kind regelt
• Hoe u elkaar informeert over de ontwikkeling van het kind
• Hoe u de zorg- en opvoedingstaken verdeelt
• Hoe u de kosten voor verzorging en opvoeding verdeelt (kinderalimentatie)

INFORMATIE- EN CONSULTATIEREGELING
Als u of uw ex-partner geen ouderlijk gezag heeft of als het niet lukt om samen een ouderschapsplan op te stellen, dan kunt u een aparte informatie- en consultatieregeling vastleggen. In deze regeling maakt u samen afspraken over de wijze waarop en hoe vaak u elkaar informeert over de ontwikkeling van uw kind. Komt u hier samen ook niet uit, dan kan de rechter deze regeling voor u invullen.

DE MENING VAN UW KIND TELT
Het is de bedoeling dat u het ouderschapsplan met uw kind bespreekt. Hou hierbij rekening met de leeftijd van uw kind, respecteer de mening van uw kind en betrek uw kind bij latere wijzigingen in het plan.

Een kind van twaalf jaar of ouder krijgt in een scheidingsprocedure een uitnodiging om zelf de rechter te vertellen wat hij of zij vindt van de afspraken die de ouders gemaakt hebben over de zorgverdeling. Uw kind mag naar de rechter gaan, maar mag ook via een briefje zijn of haar mening geven. Of juist per brief aangeven dat hij of zij geen mening wil geven.

Het is ook mogelijk om met de rechter over de scheiding te praten als uw kind jonger is dan 12 jaar. Het kind moet de rechter dan verzoeken om op gesprek te mogen komen. Een kind kan niet zelf beslissen, maar de rechter houdt vaak wel rekening met de wensen van het kind.

OUDERSCHAPSPLAN VERANDEREN
De gemaakte afspraken periodiek evalueren is belangrijk. Zo houdt u het ouderschapsplan up-to-date. Uw kind ontwikkelt zich in de loop der tijd. Daarom zullen gemaakte afspraken zo nu en dan in goed overleg aangepast moeten aan de nieuwe ontwikkelingsfase van uw kind. En bedenk dat uw situatie of die van uw ex-partner kan veranderen. Ook dan kunt u in overleg het ouderschapsplan aanpassen.

U heeft beiden na de scheiding het recht om uw kind(eren) te blijven zien. Het is zelfs in de wet vastgelegd dat het kind het recht heeft om met beide ouders een goede band te behouden. U en uw ex-partner moeten er dus beiden aan werken dat uw kind contact heeft met de andere ouder.

WAT STAAT ER IN EEN CONTACTREGELING?
In de wet zijn er geen eisen gesteld aan de inhoud van een contactregeling. U en uw ex-partner moeten hier zelf afspraken over maken. Er kunnen allerlei praktische zaken spelen waardoor de ene afspraak bij u wel werkt en een andere afspraak niet. Zoals bijvoorbeeld het afstemmen van de schooltijden op uw werktijden. Er zijn diverse regelingen mogelijk:
• De kinderen wonen bij de verzorgende ouder, met een contactregeling voor de niet-verzorgende ouder. Deze contactregeling kan variëren, bijvoorbeeld elk weekend, een weekend per 14 dagen of alleen incidentele bezoeken.
• Een vorm van co-ouderschap, waarbij de zorg min of meer gelijk wordt verdeeld

Het belang van het kind staat altijd voorop!

Naast het maken van goede afspraken over de contactregeling, moet u nog een heleboel andere praktische zaken regelen. Zoals vakanties, verjaardagen, het halen en brengen, eventuele ziekte, opvoedingsafspraken en nog veel meer. Hou hier ook rekening mee wanneer u gaat scheiden!

CONTACTREGELING WIJZIGEN
Werkt een afgesproken contactregeling niet, dan kunt u deze wijzigen. Bij voorkeur natuurlijk in goed overleg, maar u kunt het ook via de rechter regelen. De rechter wijzigt een contactregeling alleen als:
• Er iets verandert in de omstandigheden van u of uw ex-partner
• De gegevens die de rechter heeft gebruikt bij het vaststellen van de omgangsregeling niet juist of onvolledig waren

Bij co-ouderschap zorgen ex-partners wel samen voor de kinderen. In de praktijk betekent dit dat de ouders de kosten en zorg- en opvoedingstaken gelijk verdelen. De kinderen zullen ongeveer even vaak bij beide ex-partners zijn. U kunt de manier waarop dit wordt ingedeeld zelf invullen. Bijvoorbeeld de ene week bij de moeder zijn en de andere week bij de vader. Maar een week is best een lange tijd om uw kinderen niet te zien. Daarom wordt er vaak voor gekozen om de week op te delen waarbij rekening wordt gehouden met uw eigen wensen, gewoonten en werkschema.

Bij co-ouderschap zijn beide ouders betrokken bij de dagelijkse bezigheden van de kinderen. De kinderen maken deel uit van twee huishoudens en wonen om de beurt bij de ene partner. Daarbij is het prettig als beide ouders evenveel te zeggen hebben over de kinderen. Gezamenlijk gezag is niet verplicht, maar meestal wel handig. Denk er wel aan dat bij co-ouderschap goed onderling overleg noodzakelijk is en dat de mening van de kinderen belangrijk is, kunnen zij zich in de regeling vinden?

Waarom de Scheidingsplanner Amstelveen

Burt Tenhof van Noorden | Scheidingsplanner Amsterdam & Amstelveen

 

 

 

 

Wij bieden u een totaaloplossing voor elke scheiding. Dus wat uw verhaal ook is, wij hebben altijd een aanpak die bij u past. Daarnaast zijn wij anders dan anderen. Wij regelen uw scheiding niet alleen juridisch, maar juist ook op financieel én fiscaal gebied. Hiervoor hebben wij alle kennis zelf in huis en dat maakt onze aanpak uniek. Wij gaan dus een stap verder dan een advocaat of mediator tegen een concurrerende prijs.

Lees verder

Gratis scheidingsboekje

Wilt u weten wat er allemaal bij een scheiding komt kijken? Vraag dan ons gratis scheidingsboekje aan. In ons boekje vindt u alle informatie in heldere en duidelijke taal beschreven. 
Bestel hier uw gratis exemplaar.

Meer weten of een afspraak maken?

Bel 020 – 345 33 01 of vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op.

[si-contact-form form=’1′]
* Bron: TNS NIPO